KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie Top news

Przegląd prasy włoskiej (4)

Przegląd prasy włoskiej (4)

Papież Franciszek przedstawia Światowe Spotkanie Rodzin

Dziesiąte Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w Rzymie w dniach 22-26 czerwca 2022 r. pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. Informacja o spotkaniu zostało przedstawione przez papieża Franciszka, który w przesłaniu wideo określa to spotkanie jako „cenną okazję do entuzjastycznego poświęcenia się duszpasterstwu rodziny: małżonków, rodzin i duszpasterzy razem”.

Wydarzenie odbędzie się w formie „multicentrycznej i powszechnej”, z lokalnymi inicjatywami w diecezjach na całym świecie, podobnymi do tych, które będą miały miejsce w tym samym czasie w Rzymie. Każda diecezja może być centrum lokalnego spotkania swoich rodzin i wspólnot. Ma to pozwolić wszystkim poczuć się jak protagoniści w czasie, gdy z powodu pandemii nadal trudno się poruszać. „Będzie to okazja dla Opatrzności – podkreśla Papież – aby stworzyć wydarzenie na skalę światową, zdolne zaangażować wszystkie rodziny, które chcą poczuć się częścią wspólnoty kościelnej”.

Rzym pozostanie więc głównym miejscem, w którym odbędzie się Święto Rodzin i Kongres Teologiczno-Pastoralny (oba w Auli Pawła VI) oraz Msza Święta na Placu św. Piotra. W szczególności udział wezmą delegaci z Konferencji Episkopatów i ruchów międzynarodowych zajmujących się duszpasterstwem rodziny. Jednocześnie w poszczególnych diecezjach biskupi będą mogli podejmować działania na poziomie lokalnym w celu planowania podobnych inicjatyw. „Z biegiem lat – mówi kardynał Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia – w tym ważnym wydarzeniu kościelnym stale rośnie udział rodzin. Tysiące osób, które uczestniczyły w ostatnich edycjach, z bogactwem ich języków, kultur i doświadczeń były wymownym znakiem piękna rodziny dla Kościoła i dla całej ludzkości.

Walne Zgromadzenie rozpoczyna „drogę synodalną” we Włoszech

„Dzięki temu zgromadzeniu biskupi włoscy rozpoczynają drogę synodalną, jak wskazał papież Franciszek i zaproponował to w pierwszym szkicu Karty intencyjnej. Jednocześnie powierzają Radzie Stałej zadanie powołania grupy roboczej do harmonizacji tematów, czasu rozwoju i form, z uwzględnieniem Noty Sekretariatu Synodu Biskupów z 21 maja 2021 r.,będącej projektem Karty intencyjnej”. Tym wnioskiem, przegłosowanym przez 74. Zgromadzenie Ogólne Konferencji Episkopatu Włoch, rozpoczęła się droga synodalna, którą Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, kard. Gualtiero Bassetti tak na wstępie określił: „Ten niezbędny proces pozwoli Kościołom we Włoszech tworzyć własny, coraz lepszy styl obecności w historii, który jest wiarygodny i niezawodny, ponieważ jest uważny na zachodzące złożone przemiany i chętny do głoszenia prawdy Ewangelii w zmienionych warunkach życia mężczyzn i kobiet naszego czasu”.

Jak określił kard. Bassetti, nie chodzi o wiele wydarzeń, ale o styl, który może wzmocnić „kościelne my”, dając głos doświadczeniom i osobliwościom wspólnot, które są we Włoszech, a tym samym kształtując soborową postać Kościoła, „ludu Bożego”. W tej perspektywie nie można z góry wytyczyć drogi na lata 2021-2025 według wskazań konferencji kościelnej we Florencji, ponieważ dynamika procesu synodalnego wymaga budowania i rozwoju drogi stopniowo. Cenne zatem będzie słuchanie, badania i różne propozycje.

W przeciwieństwie do przeszłości, gdy wytyczne Episkopatu (na dekadę) zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne i zaproponowane diecezjom, które je otrzymały do realizacji poprzez inicjatywy i działania duszpasterskie, „Droga Synodalna”, zaprojektowana przez Kartę Intencyjną, staje się metodą badań i eksperymentów, które budują działalność duszpasterską, zaczynając od dołu i słuchając poszczególnych terytoriów. W rzeczywistości wyzwaniem jest wspólne rozwijanie refleksji i praktyki duszpasterskiej: „słuchanie”, „badania” i „propozycja” reprezentują zatem trzy momenty odczytywania aktualnej sytuacji i wyobrażania sobie przyszłości Kościoła w społeczeństwie.

Nawet narzędzia pracy (którymi mogą być na przykład agenda „tematów badawczych”, karty do słuchania i weryfikacji, cyfrowa platforma do porównań i komunikacji) będą funkcjonować w tym podejściu i będą miały za zadanie wskazywanie wspólnych perspektyw, na których będzie się opierać słuchanie od dołu.

Droga synodalna Kościoła we Włoszech, która znajduje się w szerszym horyzoncie głoszenia Ewangelii w czasie odrodzenia, musi harmonizować z drogą nakreśloną przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów na XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w 2023 r., jak stwierdził w swoim raporcie Jego Ekscelencja Biskup Novary Franco Giulio Brambilla. Przypomniał on, że „droga synodalna nie może utracić duchowej treści sposobów, w jakie Kościół dochodzi do decyzji duszpasterskiej oraz artykułuje swoje wybory i praktyki, bo w przeciwnym razie synodalność stałaby się czystą operacją organizacyjną i programową, która nie wyraża tajemnicy, jaką jest Kościół”.

Krajowe spotkanie islamsko-katolickie w Loppiano

Krajowe spotkanie islamsko-katolickie, zorganizowane przez Krajowe Biuro ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (UNEDI) Konferencji Episkopatu Włoch odbyło się 26 czerwca w Loppiano. Wzięli w nim udział przywódcy głównych wspólnot islamskich obecnych we Włoszech.

Wydarzenie – którego temat brzmi „Znaczące kroki: środowisko i troska o stworzenie” – jest częścią pięcioletniego projektu, mającego na celu realizację niektórych punktów dokumentu z Abu Zabi o braterstwie ludzi, podpisanego przez papieża Franciszka i wielkiego imam Al-Azhar Ahmad al-Tayyib.

Proces rozpoczęty w 2019 r. historycznym spotkaniem duszpasterzy na rzecz dialogu międzyreligijnego Kościoła katolickiego i przywódców wspólnot islamskich w meczecie w Rzymie staje się drogą konfrontacji i dialogu, przebiegającą na poziomie kulturowym, edukacyjnym i religijnym. W tym kontekście spotkanie w Loppiano stanowi ważny etap, poświęcony tematowi stworzenia. „Niedbanie o nie – tłumaczą organizatorzy – oznacza nieumiejętność rozpoznania w nim daru od Boga i ostatecznie niekochanie życia tak, jak zawsze chciał tego Ten, który nam je dał”.

Nowa mapa interwencji 8xmille jest już dostępna online

Nowa mapa 8xmille działa online i pokazuje, w jaki sposób fundusze, które obywatele przeznaczają na Kościół katolicki, są inwestowane na terytorium Włoch i w biednych krajach. Interaktywne narzędzie, będące wynikiem współpracy pomiędzy Służbą Kościoła Katolickiego na rzecz Ekonomicznego Wsparcia, Krajowym Biurem ds. Kościelnego Dziedzictwa Kulturowego i Budownictwa Kultu, Służbą Interwencji Charytatywnych na rzecz Krajów Trzeciego Świata i włoskim Caritasem wizualizuje, ile i jakie projekty są realizowane dzięki zasobom 8xmille, zgodnie z dwoma obszarami docelowymi: kultem i duszpasterstwem oraz działalnością charytatywną.

Stale aktualizowana mapa pozwala uzyskać informacje o interwencjach, które można zidentyfikować według obszaru geograficznego, kraju, sektora i szczegółowo opisać za pomocą karty wraz ze zdjęciami.

„Uwidocznienie tego, co jest osiągane – mówi Mgr. Stefano Russo, Sekretarz Generalny CEI – jest sposobem na zapewnienie przejrzystości, a także formą szacunku i wdzięczności dla wielu obywateli, którzy zdecydują się przeznaczyć 8x tysięcy na Kościół katolicki. Wraz ze sprawozdaniem mapa jest kolejnym konkretnym znakiem bliskości z potrzebami ludzi i woli chodzenia coraz bardziej razem, w stylu synodalnym”.

Źródło : www.chiesacattolica.it

O autorze

Anna Maria Rizzo

Zostaw komentarz