kongreskk.pl

REGULAMIN

 1. WSTĘP

1.1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego kongreskk.pl. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu, jak również zakres odpowiedzialności jego Wydawcy.

1.2. Każdy Użytkownik/Użytkowniczka (nazywani dalej „Użytkownikiem”) portalu kongreskk.pl powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3. Wydawcą jest FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna z siedzibą w Kasince Małej (woj. małopolskie), 34 – 734 Kasinka Mała 657 jako podmiot zarządzający i prowadzący portal kongreskk.pl (figurujący pod adresem internetowym https://kongreskk.pl

 • ZASADY KORZYSTANIA

2.1.  Korzystanie z portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2. Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie go oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3.  Użytkownik uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu — w szczególności do proponowania publikacji własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Wydawcę zasobów portalu — po zarejestrowaniu.

2.4. Procedura zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

2.5. Wydawca ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6. Wydawca ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7. Zamieszczać komentarze, dodawać zdjęcia i inne materiały może każdy zalogowany Użytkownik.

2.8. Użytkownik, zamieszczający na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, zezwala Wydawcy portalu na jego wykorzystanie dla celów usług świadczonych w portalu przez Wydawcę.

2.9. Użytkownik, zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10. Użytkownik zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

2.11. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.

2.12.Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.

2.13. W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu Wydawca ma prawo zablokować profil Użytkownika jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia szkód poniesionych przez Wydawcę z winy Użytkownika.

2.14. Wydawca będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wydawca zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 • PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

3.2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania treści nadesłanych przez Użytkowników jako „artykuł użytkownika”. Wydawca ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.

3.5. Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu Wydawca nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Wydawcę w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).

3.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632).

3.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu kongreskk.pl treści, które:

 1. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
 2. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich
 3. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich
 4. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, orientację seksualną, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter hejterski, pornograficzny lub propagują nauki sekt oraz tzw. teorie spiskowe
 5. mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi
 6. zawierają spam.

3.8. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu treści.

3.9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Wydawcą umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10. Wydawca bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności pkt. 3.7 – 3.9.

3.11. Wydawca zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.

3.13. Wydawca zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników—świadczenia usług w ramach portalu

3.14. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15. Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Wydawcy oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały. Oświadczenie należy przesłać na adres: Kongres Katoliczek i Katolików, ul. Szczęsna 26, 02 – 454 lub e-mail [email protected]. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Wydawca bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Wydawcę zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101) oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

4.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.

4.4. Administratorem bazy danych jest FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu kongreskk.pl.

4.5. Administrator bazy danych przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.

4.6. Administrator bazy danych zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.7. Wydaca tego portalu, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.   

4.8. Wydawca informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.

4.9. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.

4.10. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.

4.11. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej. 

4.12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 • PRZEPISY KOŃCOWE

5.1. Wszelkie prawa do portalu kongreskk.pl zastrzeżone są na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików.

5.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików lub podmiotów, których materiały na podstawie umów o współpracę z z Kongresem są umieszczone na portalu kongreskk.pl (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu)

5.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na portalu kongreskk.pl treści, aplikacji i baz danych bez zgody Wydawcy jest zabronione.

5.4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu

5.5.  Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu kongreskk.pl treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami

5.6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu kongreskk.pl.

5.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu kongreskk.pl Użytkownicy mogą przesyłać na adres: Kongres Katoliczek i Katolików, ul. Szczęsna 26, 02 – 454 lub e-mail [email protected].

5.8.Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

5.9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

Video

Polityka prywatności

 • 1 Słowniczek pojęć
 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.kongreskk.pl
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna z siedzibą w Kasince Małej (woj. małopolskie), 34 – 734 Kasinka Mała 657.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
 4. RODO – rozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 • 2 Dane osobowe Użytkownika
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail
 • 3 Przetwarzanie danych
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt wyłącznie we własnych celach statystycznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowychoraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected].
 • 4 Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 • 5 Pliki cookies
 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji Serwisu.
 4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Administrator nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji prze jakiekolwiek podmioty trzecie.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego oraz RODO.

4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Użytkowników  umieszczając informację w Serwisie.